Daglig leder:
Kyrre Sandven
Tlf: 920 41 264
brodd@broddfk.no

FFO-leder/trenerkoordinator:
Rune Larsen
Tlf: 950 76 510
ffo@broddfk.no

Styret:

Leder:
Roar Houen
Tlf: 915 53 451
roar@broddfk.no

Nestleder:

Hanne Elise Pollack
Tlf: 98681662
hanneelisepollack@gmail.com

Sportslig leder:

Simen Albin Thøgersen
Tlf: 911 79 190
simen@vikingklinikken.no

Økonomileder:

Bjørn Arnold Alvsåker
Tlf: 922 53 921

ba@telluslogistics.no

Jentefotballansvarlig:

Katrine Helland
Tlf: 911 55 566
katrine_helland@hotmail.com

Styremedlemmer:

Tom Gerhard Strand

Tlf: 980 70 756

tomgstrand@gmail.com

Cynthia Myrnes

Tlf: 402 25 525

cynthiamyrnes@gmail.com

Utvalg og råd:

SPORTSLIG UTVALG

Leder:                 Simen A. Thøgersen
Jenter:                 Trond Kindervåg
Senior:                 Simen A.Thøgersen
Ungdom:             Øyvind Jacobsen
Barn:                    Kyrre Sandven
Trenere:               Rune Larsen

SPONSORUTVALG

Leder:                   Byrge Hodne
Medlem:                Lene Andrea Knutsen
Medlem:                 Kyrre Sandven
Medlem:                 Sigurd Rønningen

Bak fra venstre: Simen Albin Thøgersen, Kyrre Sandven, Sigurd Rønningen og Roar Houen.
Foran fra venstre: Hanne Elise Pollack, Lene Andrea Knutsen, Katrine Helland og Byrge Hodne.

Fotballstyret og oppgaver Brodd Fotball Stavanger
Brodd Fotball er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom NFF Rogaland. Styret skal ha møte ca. 1 gang pr. mnd., og skal minst gjennomgå følgende saker på hvert møte:
 Protokoll fra sist møte
 Økonomi
 Rapport fra seksjonene, daglig leder og sportslig leder
 Planlegge den nærmeste fremtid
 Nye saker I tillegg har styret ansvaret for å utarbeide/videreutvikle strategi og handlingsplaner og jobbe med disse kontinuerlig.

Styret kan bestemme sammensetning av styret, men det må minimum bestå av:
1 Leder
2 Nestleder
3 Sportslig leder
4 Økonomileder
5 Sekretær

Styreleders oppgaver:
 Fastsette agenda for styremøter og lede møtene
 Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer
 Hovedansvarlig for kontakten med NFF
 Klubbens pressekontakt
 Møterett i alle klubbens utvalg og komiteer
 Representere Brodd på eksterne møter/ting
 Utarbeide årsrapport samt avholde årsmøte for IL Brodd Fotball

Nestleders hovedarbeidsoppgaver
 Leders stedfortreder
 Avlaste leder inne leders ansvarsområde
 Representere Brodd på eksterne møter/ting
 Være leder for tildelt utvalg

Sportslig leders hovedarbeidsoppgaver
 Hovedansvarlig for sportslig utvikling, herunder talentutvikling og ferdighetsmerker.
 Lede sportslig utvalg som består av en sportslig ansvarlig i hver seksjon.
 Ansvar for utvelgelse og ansettelse av trenere i de aktuelle seksjoner. Dette gjøres med bistand i fra trenerkoordinator.
 Holde jevnlige møter med trenere i de ulike seksjoner med trenerkoordinator.
 Årlig møte med trenere og ledere sammen med styret/ representant fra styret.

Økonomileders hovedarbeidsoppgaver
 Lede og koordinere økonomiarbeidet
 Koordinere og lede budsjettarbeidet, og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak
 Godkjenne utgifter fra daglig leder.
 Rapportere økonomisk status på styremøtene, og foreslå tiltak om regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett

Sekretærens hovedarbeidsoppgaver
 Referere styremøtene og føre protokoll
 Ajourføre” Klubbhåndboken”, samt gjøre denne tilgjengelig for styret/tillitsvalgte.

Andre stillingsinstrukser:

Stillingsinstruks Politiattestansvarlig

Sørge for at samtlige personer med verv enten som trener eller andre tillitsverv rundt barn og ungdom har levert politiattest.
Hvert halvår høst/vår sende rapport på utgåtte politiattester.
Sørge for en oversiktlig og oppdatert liste over alle personer med verv og deretter om politiattest er levert og når den utløper.